Regelgeving afgifte medische verklaring – Huisartsenpraktijk Kolderveen – Nijeveen

Van harte welkom op de website van:
Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Kolderveen

Via deze website willen wij u graag informeren over onze praktijk.
U kunt via de verschillende menu’s veel vinden over onze praktijkorganisatie.
Ook informatie over onze apotheek en de avond- nacht en weekenddiensten kunt u op onze website lezen.

Wij hopen dat u na het lezen van de teksten op onze website voldoende over onze praktijk weet.
Mocht u echter belangrijke gegevens missen, dan horen wij dat graag.

Huisartsenpraktijk Kolderveen
Kolderveen 7 7948 NG Nijeveen

Regelgeving afgifte medische verklaring

In de praktijk worden geen verklaringen afgegeven t.b.v. anderen zoals gemeenten, woningbouwverenigingen, politie, scholen, reisverzekeringen etc.

Wel is het mogelijk dat de instantie die gegevens wenst een brief stuurt aan de praktijk voor informatie. De brief moet duidelijke informatie omvatten over de vraagstelling. Tevens moet een verklaring van uzelf meegezonden worden waarin u verklaard akkoord te gaan dat de huisarts informatie verstrekt aan anderen.

Mocht u problemen ondervinden bij instanties dan kunt u nog onderstaande verklaring printen en afgeven aan de desbetreffende instantie. Het is een verklaring van die onze werkwijze aangaande verklaringen nader uitlegt:

KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPU TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST (KNMG)
Volgens de “Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens”, uitgegeven door de KNMG, is de behandelend arts niet de aangewezen persoon om schriftelijk of mondeling geneeskundige verklaringen af te geven omtrent gezondheid, ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, toewijzing van voorzieningen, reisannuleringen enz. van zijn/haar patiënt.
Ook verklaringen omtrent spreekuurbezoek en informaties over persoonlijke eigenschappen of omstandigheden van de patiënt mogen in dit kader evenmin door de behandelend arts worden verstrekt.
Voorzover de instelling, welke een verklaring nodig acht, geen genoegen kan nemen met een verklaring van de patiënt zelf, dient zij hiervoor, terwille van de voor alle betrokkenen noodzakelijk geachte objectiviteit, een onafhankelijk arts aan te wijzen.
De behandelend arts kent meestal de criteria niet welke moeten worden gehanteerd om tot een juiste afweging te komen, die nodig is om het doel waarvoor de geneeskundige verklaring wordt gevraagd, te kunnen beoordelen.
Bovendien mag van de behandelend arts, die een bijzondere vertrouwensrelatie met zijn patiënt heeft, niet worden gevraagd dat hij van zijn oordeel in een geneeskundige verklaring blijk geeft, omdat het de vertrouwensrelatie zou kunnen schaden, indien het oordeel niet gunstig voor de aanspraken van de patiënt/cliënt zou zijn.
KNMG, Postbus 20051, 3502 LB Utrecht. Telefoon (030) 28 23 911, tst. 322

 

ROYAL DUTCH MEDICAL ASSOCIATION (KNMG)
According to the “Guidelines pertaining to dealing with medical data”, published by the RDMA (KNMG), a patient’s consulting physician is not the appropriate person to issue written or verbal medical declarations regarding the health, illness, disablement, inability to work, allocation of facilities, travel cancellations, etc., on behalf of his or her patient.
Declarations concerning the patient’s surgery attendance and information about personal characteristics or circumstances may also not be issued by the consulting physician.
Insofar as the institution requiring the declaration cannot accept the patient’s own statement, the institution itself should appoint an independent physician in view of the objectivity regarded as essential by all parties involved.
The consulting physician is usually not aware of the criteria which are to be applied to arrive at the proper consideration which is essential to assess the purpose for which the medical declaration is requested.
Moreover, the consulting physician maintains a confidential relationship with his or her patient and cannot therefore be asked to give his or her opinion in a medical declaration, as this could harm the confidential relationship in the event that the assessment is not in the patient/client’s favour.
KNMG, Postbus 20051, 3502 LB Utrecht, Nederland. Telefoon (030) 28 23 911, ext. 322.